Stadgar

Stadgar för Föreningen – Svenska intressen

Föreningens namn
Föreningens namn är “Föreningen – Svenska intressen”.

Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Jönköpings län.

§1 Förenings ändamål
• Föreningen – Svenska intressen är en partipolitiskt obunden
allmännyttig ideell förening och har inget självändamål i sig.
Föreningen är endast är en plattform för att främja svensk
etnisk nationalism och den västerländska kulturens fortbestånd.
• Föreningen skall genom sin medlemsorganisation utbilda och
inspirera svenskarna till ett ökat nationellt engagemang.
• Syftet kring föreningen är att samla personer kring dess idé, för
att på så vis skapa en gemenskap, tillhörighet och kontaktnät
mellan individer och verksamma aktörer inom nationalismen, för
att på så sätt flytta fram våra positioner.
• Föreningens verksamhetsområde är främst där föreningen har
sitt säte.

§2 Styrelsen
Förenings styrelse består initialt av tre stycken medlemmar som
syftar till att fylla de erforderliga posterna ordförande, kassör och
sekreterare. Kassör och sekreterare samt förslag till ordförandeposten
utses vid föreningens årsmöte genom omröstning.

§3 Styrelsens sammansättning
Styrelsen skall som minst bestå av Ordförande, sekreterare och kassör
men kan vid behov efter beslut av årsmötet med 3⁄4 majoritet utökas
med erforderligt antal ledamöter och suppleanter.

§4 Regler för hur verksamheten ska bedrivas
1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Föreningens årsmöte skall hållas inom perioden 1- 31 januari.
Utöver styrelsen har föreningens medlemmar närvarorätt på
årsmötet. Styrelsen delegeras till att hantera föreningens
ekonomiska angelägenheter under året utan att beslut av
årsmötet krävs. Styrelsen kan vid behov kalla till extrainsatt
årsmöte. Kallelse med ärenden för det extrainsatta årsmötet
skall meddelas till de med närvarorätt i god tid. På det
extrainsatta årsmötet kan enbart ärenden som finns med i
kallelsen behandlas.
2. Kallelse till årsmöte
Alla med närvarorätt skall underrättas om plats och datum i
god tid innan årsmötet.
3. På årsmötet utses föreningens styrelse av sittande ordföranden,
där efter skall ordförandeposten vara till förfogande och en ny
ordförande kan väljas av den nytillsatta styrelsen. För att ett
beslut skall kunna tas krävs 3⁄4 majoritet av styrelsen.
4. För att upprätthålla en kontinuitet och struktur i verksamheten
hålls ett styrelsemöte minst en gång i månaden, där kommande
arrangemang och dylik planeras.
5. Vid årsmötet skall en orientering från det gångna året göras
samt förslag och inriktning av kommande år fastslås.

§5 Regler för medlemskap och uteslutning
För att föreningen skall kunna verka på ett så ändamålsenligt sätt
som möjligt, ställs vissa grundläggande krav på medlemmar i
styrelsen.
• Som medlem skall man närvara på föreningens månatliga
styrelsemöten.
• Att de uppgifter man tilldelats/åtagit sig uppfylls så att
verksamhetens kontinuitet inte tar skada och att belastningen på
övriga i styrelsen inte blir för stor.
• Att det skall råda en viss form av tystnadsplikt så att
tillställningar och arrangemang som anordnas av föreningen inte
blir lidande.
• Regler för medlemskap beslutas utav styrelsen på förenings
årsmöte. Godkännande av nya medlemskap beslutas vid
styrelsemöte och det krävs att 3⁄4 majoritet är ense i styrelsen
vid ett godkännande.
• Utträde
Medlem/stödmedlem i föreningen har när som helst rätt att
begära utträde. Utträdesansökan skall skriftligt eller muntligt
lämnas till styrelsen.
• Uteslutning
Den medlem/stödmedlem som genom uppförande eller handling
motarbetar föreningen eller dess ändamål och syften kan komma
bli föremål för uteslutningsärende. Uteslutning verkställs av
styrelsen om 3⁄4 av styrelsen är enig och blir gällande med
omedelbar verkan. Utesluten person har rätt att överklaga
beslutet till styrelsen för att få sitt ärende omprövat. Erlagd
medlemsavgift återbetalas ej vid uteslutning eller utträde.
• Stödmedlem
Stödmedlemskap är mer av ett ekonomiskt stöd till föreningen
och dess verksamhet, där krav om engagemang, enkom lojalitet
till föreningen samt karaktär inte är lika strikta som vid det
ordinarie medlemskapet. Som stödmedlem erlägger man ett
årligt belopp vad som fastställs vid varje årsmöte.
• För att kunna bli stödmedlem krävs det att man stödjer
föreningens ändamål och dess syfte.

§6 Verksamhet- och räkenskapsår
Föreningen – Svenska intressens verksamhet- och räkenskapsår
följer vanligt kalenderår.

§7 Stadgeändringar och upplösning
• Ändringar i dessa stadgar kan beslutas vid årsmötet. Beslut om
stadgeändringar fattas av styrelsen med 3⁄4 majoritet, med
undantag för föreningens ändamål (se ğ1) där ändringar inte får
göras.
• Tolkning av stadgarnas paragrafer och andemening avgörs i
första hand av en enig styrelse. Om styrelsen inte är enig är
ordförandes röst avgörande.
• Föreningen i sin helhet kan upplösas genom beslut med minst 3⁄4
majoritet vid två på varandra följande årsmöten (ordinarie eller
extrainsatt) med minst en månads mellanrum. På det sista
mötet skall det bestämmas om förenings tillgångar. Samtliga
tillgångar skall vid avveckling tillfalla organisation med syften
som överensstämmer i största möjliga mån med föreningens
ändamål och syften (se §1).

Dagordning för årsmöte
1. Mötets öppnande
2. Val av styrelse
3. Val av justeringsman
4. Val av ordförande
5. Verksamhetsberättelse för föregående år
6. Riktlinjer för årets verksamhet.
7. Arbetsgruppers redovisning av dess arbete.
8. Övriga frågor.
9. Mötets avslutande.

Dagordning för styrelsemöte
1. Mötets öppnande.
2. Planering av kommande/pågående evenemang eller
arrangemang.
3. Utvärdering av genomförd verksamhet under den gångna
månaden.
4. Planering av ny verksamhet för kommande månad.
5. Genomgång av föreningens ekonomi.
6. Övriga frågor.
7. Tid och plats för nästa möte.
8. Mötets avslutande

Kommentarer inaktiverade.