Vi har de svar som krävs för en bättre värld

Texten återspeglar nödvändigtvis inte föreningens åsikter utan ska ses som del i en fri och öppen debatt

Krönika
Jörgen Kromann manar till handling. Det finns otaliga skäl till att aktivera sig för folkets framtid.

För en tid sedan uttalade sig Stockholms läns landshövding, Chris Heister, med stor euforisk entusiasm i radion att Stockholm ska växa med en halv miljon innevånare de närmaste 17 åren.
Denna person är även med i Tillväxtverket som är ett politiskt verktyg i finans-globalismens tjänst.

De globala makthavarna och deras förvaltande politiker och talesmän i Sverige driver nu på för en maximal sammantagen världsbefolkning på kanske uppåt 14 miljarder människor från nuvarande dryga 7 miljarder. Den ”utvecklingen” innebär att mänskligheten måste livnäras på syntetiskt kött och enformiga vegetabilier för att kunna hållas vid liv.

Den ”utvecklingen” innebär främst att den mänskliga existensen på vår jord mer och mer liknar dagens uppfödning av broilers och andra slaktdjur. De ekonomiska makthavarna önskar en maximal världsmarknad med en maximal befolkning av arbetskraft och konsumenter för de maximala vinsternas skull. Mänskligheten ska likriktas och dövas av ytlig skräpkultur och materiella droger som skymmer den verkliga livskvaliteten av social trygghet och mänsklig kulturell förädling som borde vara möjlig.

Den nuvarande giriga världsordningen existerar på bekostnad av naturens och mänsklighetens mångfald. Ja, den äventyrar på sikt hela mänskligheten tillsammans med djuren och naturen.
Om nu Stockholm ska öka med en halv miljon innevånare på 17 år så stämmer inte siffran med det svenska folkets nuvarande förökning på knappt 2 barn per familj. Det handlar alltså om en fortsatt massiv invandring och förökning av främlingar. Och om Stockholm har dessa siffror så behövs det ingen större fantasi för att förstå att även resten av Sverige ska invaderas i fortsatt hög takt med nu oanade siffror.

Vi utmanar detta omänskliga och barbariska samhällssystem som utan hänsyn till det svenska folkets unika existens, kultur och framtid formligen slaktar oss. Vi fördrivs i vårt eget land och förtrycks i sådan grad att vi inte ska kunna försvara oss.
Detta ska vi ändra på. Den absolut viktigaste och första åtgärden är att de svenskar som önskar överleva nu och i framtiden förenas i en bred folkrörelse, där vi sätter frågorna för vårt folks överlevnad på sin spets – och utmanar därmed hela det politiska etablissemanget dit även Sverigedemokraterna tyvärr numera får räknas.

Nationalismen har svaret på den hopplösa svenska situationen som inneburit att vårt land avrustats industriellt. Girighetens liberala marknad har fått våra företag att söka maximala vinster i utlandet eller så har de tillåtits köpas upp av konkurrerande utländska företag som sedan utnyttjat svensk teknik innan den totala slakten för produktionen i Sverige. Volvo är ett sådant exempel.

Nationalismen önskar föra den verkliga makten tillbaka till det svenska folket. Främst riktar sig denna kamp mot det numera allt hopplösare EU-projketet som fortfarande desperat hålls vid liv så länge som möjligt av politikens mutkolvar för att rädda vinster och tillgångar åt den internationella finansmaffian.
Internationell bankverksamhet – organiserad kriminalitet! Det är ord och inga visor! Precis så fungerar den nuvarande världsordningen. Girigheten styr över ekonomin, kulturen och de befolkningsexperiment i Europa som gör oss till identitetslösa och hemlösa robotiserade arbetare och konsumenter.

Nationalismen önskar ena så många svenskar som möjligt bakom en huvudsaklig princippolitik. Det är svenskar som ska styra Sverige och inga utlänningar eller mutkolvar i utländsk tjänst! Endast vita västerlänningar ska kunna bli medborgare i Sverige för att vårt folks ska kunna fortsätta bestå i en värld med 7 miljarder färgade. Vi behöver ett äkta folkstyre som inte på nytt ”släpper fan över bron”!

Vi ska utmana den inskränkta ”eviga” tillväxtfilosofin som bygger på sin egen undergång genom det faktum att världens tillgångar är ändliga, det vill säga begränsade. Vi människor har en viss mängd luft att andas, en viss mängd sötvatten och en viss mängd av skog, åker och mineraler på vårt klot i universum. Vi behöver balans och sunt förnuft i vår relation till naturen. Vi behöver även balans och förnuft i vårt samhällssystem. Den socialt ansvarstagande svenska folkgemenskapen innebär just en sådan harmoni som bäst kan göra vårt folk och land enat och starkt.

Girigheten är mänsklighetens värsta fiende. Den hotar i sin förlängning allt livs fortsatta existens på jorden. Massinvandringen är en konsekvens av just det nuvarande globala maktstruktur som erövrat fria nationer uppifrån och inifrån genom den demokratiska friheten att få köpa upp medier, naturtillgångar och företag utan spärrar och ett politiskt nationellt försvar.

Nationalismen utmanar idag utifrån en fortfarande liten men växande position i de stora sammanhangen. Det förhåller sig så att det är ett tings kvalitet som avgör dess möjligheter. En bra kvalitet i ett litet frö får det att gro även i en bister miljö. En bra kvalitet får fröet att växa till en planta osv. Alla historiska förändringar har alltid utgått från det lilla till att bli det stora, avgörande och förnyande.
Vi har alltså de svar som krävs!
Sverige måste lämna EU. Svenskarna måste återta kontrollen över den nationella ekonomin och nationalisera bankerna, upprätta ett regelverk för handel och återta full kontroll över landets råvarutillgångar. Näringslivet ska självklart kunna utvecklas i frihet under ansvar för nationens väl. Ekonomin ska tjäna folket och aldrig tillåtas verka utan ett ansvar för landets bästa.

Egennyttan ska kunna vara en morot men alltid ytterst underordnas allmännyttan. Så ska även gälla för andra samhällsfunktioner, organisationer och verksamheter. I detta finner vi en socialistisk tanke som inte har hämtat inspiration från marxismens totalitära betongekonomi utan i folkgemenskapens dynamiska nationalistiska samverkan.

Denna samverkan innebär en maximal ekonomisk styrka som alla folkets samhällsskikt tjänar på. Just därför kan egennyttans negativa konsekvenser hållas i schack utan att för den skull initiativ och skaparförmåga hämmas. De kreativa företagarna ska tillåtas berika sig om de samtidigt håller sig lojala med nationen och underordnar sig ett regelverk som motverkar kapitalflykt och negativa utlandsinvesteringar som kan drabba svenska intressen.

Nationalismen kommer att erbjuda konkreta alternativ för svensk frihet och välfärd. Det alternativa samhällssystem som rörelsen önskar innebär det äkta folkstyre som i dag lyser med sin frånvaro i den nu allsmäktiga demokraturen. Hur exakt ett sådant folkstyre ska se ut är svårt att beskriva av de enkla skälen att utvecklingen är föränderlig och med den politiken. Det primära måste ändå vara att svenskarna återtar kontrollen över det egna landet och att systemet effektivt hindrar nya former av erövring utifrån.

Det absolut viktigaste är att vårt folk överlever och att Sverige får ett svenskt, suveränt statskick överhuvudtaget!
De som förblir soffsittande tvivlare med ett ständigt funderande över perfektionistiska framtidsmodeller har ingenting alls att bidra med till svenskarnas överlevnadskamp. De som vill behålla det nuvarande samhällssystemet kan inte heller de bidra till de förändringar som är helt nödvändiga.

Nu gäller det att samlas och enas kring de absolut viktigaste frågorna. Nu gäller det att hålla ihop och motverka anarkistiskt beteende eller pedanteri som gränsar till dåliga ursäkter för att inte göra något under disciplinerade former. Vi kan aldrig bli fullständigt enade om allt, men vi kan bli enade bakom en huvudinriktning som är helt och fullt nödvändig. Allt annat är på sikt kontraproduktivt och demoraliserande.
Vi har de svar som krävs för en bättre värld! Vi har de svar som kan ersätta den nuvarande svenska, hopplösa situationen med framtidstro och realistiska visioner.

Ju fler som ansluter sig, ju större kraft får vi bakom orden! Nu bygger vi vår svenska folkrörelse där vi förenas i den folkliga gemenskapens kamratskap och utvecklar vår sammantagna förmåga.
Bygget av en aktiv svensk folkrörelse är bygget av den verkliga folkmakt som ska återerövra Sverige.

Om du inte redan gjort det, så gå från ord till handling och gör det Nu!

Kommentarer inaktiverade.