Ett folkhem kan bara försvaras av folksocialism

Texten återspeglar nödvändigtvis inte föreningens åsikter utan ska ses som del i en fri och öppen debatt

Nationalismen kan erbjuda en alternativ politik, väsensskild från klassisk höger-vänster-politik. Jörgen Kromann utvecklar här resonemanget och bemöter den klassiska missuppfattningen att nationalism skulle vara högerextremism.

Vår sociala politik är vida överlägsen den falska humanism som den nuvarande globala härskardynastin hycklar med.

Den nationalistiska rörelsen beskylls gång på gång för att vara högerextrem. Vad menas egentligen med denna märkliga slutsats? De som gång på gång uttalar detta är själva en del i ett överklassvälde bestående av besuttna politiker, mediaägare, giriga finansmän och övermäktiga bankirer. Denna allians samverkar för att försvara sig mot det värsta de vet, den nationella folkliga socialismen. De är däremot inte det minsta rädda för marxismens teorier och budbärare. Tvärtom, dessa får mer än gärna vara vägledande när det gäller kulturutbud, journalistik och etik. Vänsterextremismen banar väg för den verkliga högerextremismen. De lever synnerligen väl i en paradoxal symbios, en förening, av samförstånd försvarad av en reell diktatur.

Socialdemokrater försökte sig på ett folkhemsbygge. Man förstod fördelarna med samverkan över klassgränserna. Det var alternativet till den oförsonliga kommunistiska klasskampen vars konsekvens innebar söndrande och försvagning av nationen. Så långt tänkte de rätt. Men de var inte konsekventa. Den socialdemokratiska ledningen kom att bli maktbärande under lång tid vilket på sikt innebar att politiken blev ett självändamål för egen berikning. Idealismen dränktes av taktik och valfloskler i nära samverkan med pengamaktens aktörer och mediernas, den tredje statsmaktens, godkännande.

Folksocialism innebär en konsekvent politik som inte stannar upp vid pengamaktens fötter för att bli dess tjänare. Folksocialismen måste ställa krav på alla medborgare. Den måste säga till rikets alla a-lagare och knarkare att nu får ni skärpa er. ”Ska ni ha rätt till hjälp ska ni också bjuda till själva.” Rättigheter måste också innebära skyldigheter.

Den måste på samma sätt säga till de mäktiga affärsmännen att landets intressen alltid kommer i första hand. Dessa ska vara skyldiga att verka med största ansvar för de anställda och landets väl.

Staten garanterar motprestationen att värna om alla medborgare. Missbrukaren eller den sjuke ska få den vård som behövs. Företagaren ska få det skydd som tullar och nationella handelsregler kan utgöra. Nationen ska bli en enda enhet, en helhet av samverkan och gemensam styrka. Själva grundtanken med folksocialismen är att hela landet också är ett företag med ett brett folkligt deltagande från topp till tå.

Det måste skapas en ny svensk konstitution som via praktisk lagstiftning utgör ett regelverk för hela samhällsmaskineriet. Främst måste yttre krafter hindras att på nytt bryta in i Sverige med smygande metoder av olika slag. Sveriges resurser och affärsverksamhet ska kontrolleras av svenskar och under överseende av folkstaten.

Folkgemenskapens samhälle ställer krav på öppenhet, dialog och kompromisser. Det ställer krav på ökad medvetenhet och nationalkänsla som tar sig praktiska uttryck i grundläggande trygghet och ett värdigt liv.

Det nationalistiska Sverige kommer också att rikta blicken ut mot världen i övrigt. Det ligger verkligen i Sveriges intresse att främst de europeiska nationerna samarbetar men utan överstatlighet. Det ligger också i vårt intresse att världens folk förmår värna sig mot rovgirig global nationslös imperialism. Varje nationell revolution innebär en försvagning av de internationella konspiratörernas maktspel.

Ett nationellt självständigt Sverige kan självklart utveckla en internationell solidaritet som verkligen kan främja en human världsordning där folken kan leva i fred utifrån egna resurser och förmågor. Ett starkt Sverige kan hjälpa andra folk och länder att bli starka.

Dagens vänster biter inte den hand som föder dem. De organiserar inga antiimperialistiska demonstrationer längre och de inser att de ideologiskt bara kan erbjuda nya historiska bakslag av marxistisk statskapitalism och samhällsförtryck. Den svenska vänstern tog ett språng på 60-talet och mitt i hoppet, innan de nådde fram, rasade kommunismens experiment överallt till enbart förtryck och social tillbakagång. Deras språng slutade därför i maktens öppna famn. Tidningsredaktionerna, rektorsexpeditionerna, kulturens olika delar, socialkontoren och förskolorna fylldes av dessa förlorare som därmed blev lydiga tjänstehjon.

Folkets nationella socialism bygger inte på ekonomiska teorier av liberalt slag. Inte heller sneglar den på forna tiders högerpolitik som innebar klassklyftor och förtryck eller på en röd socialism som kväver initiativ och framåtanda. Folksocialismen går sin egen väg och den bygger sina teorier på realpolitik och en konkret viljeinriktning. Alla teorier om lagbundna ekonomiska ”måsten” kommer att ersättas av en viljepolitik som självständigt hushållar med det vi har och införskaffar det vi anser oss behöva.

Vi ska aldrig frestas av de ekonomiska hokuspokus-formler som bara innebär dyrkar till vår integritet och nationella kontroll. Vår ekonomi ska vila på egna resurser och en rättvis byteshandel. Därmed kommer den globala giriga sjuarmade bläckfiskens tentakler att klippas av och därmed står vi starka på egna ben.

Vi är alltså varken högerextrema eller vänsterextrema, vi är realpolitiker för hela folkets väl!

Jörgen Kromann

Kommentarer inaktiverade.